Előző honlap oldalarchív

2018.02.03-i mentések az előző, www.kekiskola.hu/kekiskola  honlapról, mely tárhely az iskola nevének megváltozása után megszűnik:
.
.
2016.08.30. – Eseménynaptár 2016-17. tanév

— Szerkesztés alatt —

Kedves Szülők!

A 2016/2017-es tanévben tisztelettel köszöntöm Önöket.

Fontosabb tudnivalók a 2016/2017. tanévvel kapcsolatban

Az iskola vezetése

Intézményvezető Morovikné Fülöp Csilla
Intézményvezető-helyettesek Lukácsné Stéfely Ágnes
Diákönkormányzat vezetője. Rozmán Vivien
Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Némethné Láng Zsuzsanna
Szülői Szervezet elnöke: Reiner Imola
Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány Kuratórium elnöke:  

 

Harmonizált Életterek a Kék Iskolában Alapítvány

Az alapítvány fő célja az iskolában folyó nevelés-oktatás segítése, ezért nagy örömmel és hálásan fogadjuk azok támogatását, akik céljainkkal egyetértenek.

Köszönetünket fejezzük ki a szülők, a szponzorok eddig nyújtott segítségéért, és kérjük további támogatásukat, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

Az alapítvány adószáma: 19661919-2-43

Az alapítvány számlaszáma: 11721026-20270133

 

Iskolánk arculata

Matematika emelt óraszámú képzés (1-8. évfolyamon). A matematika tantárgyat 1-2. évfolyamon heti 5, 3-8. évfolyamon heti 4 órában tanulják tanulóink. A képzést választó diákok már a 2. évfolyamon is részt vesznek informatika órán, táblajátékos foglalkozáson.
Idegen nyelvi képzés (angol, német) a 2-3. évfolyamon heti 1 szakköri órában, a 4-8. évfolyamon az emelt óraszámú képzést választó tanulóink heti 5 órában tanulják az angol nyelvet.
Művészeti nevelés és sporttevékenység kiemelt jelentőségű iskolánkban.
Csoportbontás van: matematika, számítástechnika, idegen nyelv, technika (felső tagozat) tantárgyakból.

Fontosabb információk a 2016-2017. tanévben

16 óráig kötelező benntartózkodás

A hatályos jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a gyermekek számára. A törvény értelmében ez alól az intézményvezető – szülői kérésre felmentést adhat. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot – a tanuló érdekében – felülvizsgálja.

 

Új kerettanterv bevezetése

Tanulóink az új kerettanterv alapján tanulnak.

 Kéréseink erre a tanévre

A felszerelését gyermeke órarend szerint hozza magával!
Ellenőrzőjét minden nap hozza magával gyermeke, s a benne lévő értesítéseket, osztályzatokat írassa alá! Vigyázzon ellenőrzője tisztaságára, épségére!
Az otthoni gyakorlás elengedhetetlen, kérem, szorgalmazza a házi feladatok és szorgalmi feladatok elkészítését!
Kérem, segítsék az iskolai munkarend, fegyelem betartását (pontos érkezés, fegyelmezett magatartás, hiányzások igazolása)!
Ha megbetegszik gyermeke, jelezze telefonon, e-mailben az iskola titkárságán!

Reggel 6 órától hívható az iskola telefonszáma. Küldhetnek e-mailt, egyéb értesítést!

Ne feledjék, hogy az érvényes jogszabályok szerint (20/2012.(VIII.31..) EMMI rendelet) igazolatlan hiányzás esetén az alábbiak szerint kell eljárnia az iskolának: Egy igazolatlan óra után az osztályfőnököknek értesíteni kell a szülőket a hiányzás tényéről 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a Gyámhivatalt és a Gyermekjóléti Központot kötelességünk értesíteni. Az iskola és a Központ közösen intézkedési tervet köteles készíteni a további hiányzás megelőzésére. 30 óra igazolatlan hiányzás már szabálysértésnek számít. 30 óra esetén értesíteni kell a szabálysértési hatóságot és a Gyermekjóléti Központot. 50 óra hiányzás elérése esetén a Gyámhatóságot kell értesíteni. Az igazolatlan hiányzások szankciókat vonnak maguk után (elrendelhetik a gyermekvédelembe vételt, s intézkedhetnek az iskoláztatási támogatások (családi pótlék) határozatlan idejű megvonásáról). Kérem, figyeljenek gyermekükre, hiányzását haladéktalanul igazolják!Kérem, gyermeke szabadidejét ellenőrizze, mert a környezeti hatások, a kortárscsoportok, a kontroll nélküli internethasználat erősen befolyásolják személyiségét!

 

Tanórán kívüli foglalkozások

A délutáni időszakban a tanulók érdeklődésének megfelelően tehetségképzést szolgáló szakköröket, tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. Ezek órarendje az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

 

Tantárgyi szakkörök, egyéb foglalkozások

Alsó tagozat: táblajáték, angol/német, aerobic és dráma foglalkozás, labdarúgás, tantárgyi felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkozások.
Felső tagozat: énekkar, német, angol, informatika, táblajáték, fotó-videó, , valamint tantárgyi felzárkóztató, tehetségfejlesztő.

 

Térítésmentes sportfoglalkozások

Alsó tagozat: tömegsport
Felső tagozat: tömegsport

 

Térítéses sportfoglalkozások külső edzőkkel:

A foglalkozásokról, és azok órarendjéről a külsős edzők nyújtanak felvilágosítást.

 

Napközi, tanulószoba

5-6. osztály: Szuromi Ilona napközis csoportvezető.
7-8. osztályos tanulóink részére 13.30-15.30 között tanulószobát biztosítunk.
A tanulószobát vezeti: Katrinecz Krisztina

A közepesnél gyengébben teljesítő tanulóknak – az eredményes felkészülés érdekében – javasoljuk a napközi, a tanulószoba igénybevételét!

 

2016/2017. tanév rendje

A tanév (szorgalmi idő) 2016. szeptember 1. – 2017. június 15.
A tanítási napok száma 182 nap.
Az első félév vége 2017. január 20.
A félévi értesítő kiosztása 2017. január 27.
Őszi szünet 2016 november 2. – november 4.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28.
A szünet utáni első tanítási nap 2016. november 8.
Nevelési értekezlet 2016. november 7. hétfő
Téli szünet 2016. december 22. – 2017. január 2.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21.
Az téli szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3.
Tavaszi szünet 2017. április 13. – 2017. április 18.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12.
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19.
   

Szükség esetén a szünetek alatt ügyeletet biztosítunk. 

A 2015-16. tanév munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend

2016. október 15. szombat munkanap
2016. október 31. hétfő pihenőnap
   
   

 

Tanítás nélküli munkanapok iskolánkban

Nevelőtestületi értekezlet 2016. november 7. hétfő
Nevelési értekezlet 2017 január 23.
Nevelőtestületi kirándulás 2017. április 19.
Osztálykirándulások (osztályfőnökök terve szerint) 2017. június 1. csütörtök
DÖK-nap 2017. május 26.
2017. június 13.

 

Osztályozó értekezletek

Félév végi osztályozó értekezlet 2017. január 20.
Tanév végi osztályozó értekezlet 2017. június 15.

 

Iskolai rendezvények

Adventi készülődés 2016. november 25.
2016. december 9.
Karácsonyi műsor 2016. december 20.
Farsang (alsó, felső tagozatnak) 2017. február 3.  alsó és
febr. 10. felső tagozat
Kerületi Művészeti Szemle 2017. március 20-30.
Kék csokor 2017. május 4.
Gólyanap (külön terv szerint) 2017. augusztus

 

Vizsgák, mérések

Fizikai állapot felmérése
(5-8. évfolyam)
2017. február 6. – május 27.
Szövegértés és matematikai
eszköztudás mérése 6. 8. évf.
2017. május 24.
Írásbeli idegen nyelvi mérés a
6. és 8. évfolyamon:
2017. május 17.
   
Javítóvizsga 2017. augusztus utolsó hete

 

Hulladékgyűjtés

Papírgyűjtés 2016. 10. 10-14.; 2017. 04. 03-06.
   
Műanyag kupakok gyűjtése 2016. november 15 – december 21.
Elektromos hulladék gyűjtése időpont a gyűjtés előtt két héttel a honlapon

Kérem a Kedves Szülőket, támogassák hulladékgyűjtő akcióinkat!

 

Iskola ünnepélyek

Tanévnyitó ünnepély 2016. szeptember 1.
 Megemlékezés az Aradi vértanúkról 2016. október 6.
Megemlékezés 1956. október 23-áról 2016. október 21.
Megemlékezés diktatúrák áldozatairól 2017. február 24.
Az 1848-as forradalomra emlékezés 2017. március 14.
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól 2017. április 12.
A nemzeti összetartozás napja 2017. június 2.
Ballagás 2017. június 15. 11:00
Tanévzáró ünnepély 2017. június 21.

Kérem, hogy az ünnepségeken tanulóink ünneplő öltözékben jelenjenek meg!

 

Táborok

Szabadidős tábor

 

Szülői értekezletek

1. osztály 2016. szeptember 1. 16.00 óra
2-4. osztály 2016. szeptember 5. 16.30 óra
5-8. osztály 2016. szeptember 6. 17.00 óra
1-4. osztály 2017. január 30. 16.30 óra
5-8. osztály 2017. január 31. 17.00 óra
   

 

Szülői fórum

 az időpont és a témák egyeztetés alatt
 

Az osztályok Szülői Közösségeinek Képviselőit – s természetesen egyéb érdeklődő
szülőket is – szeretettel várunk ezeken a megbeszéléseken.

 

Szülői fogadóórák

2016. november 21. (hétfő) 16.00 óra
2016. április 3. (hétfő) 16.00 óra

A tervezett két fogadóórán kívül tanítóink és tanáraink – előzetes időpont egyeztetése után – bármikor készséggel állnak a szülők rendelkezésére.

 

Igazgatói fogadóóra

minden hétfőn 15.00 – 17.00 óráig.

 

Szülői Klub

Tervezett időpontok:

201.
201.
201.
201.
201.

A Szülői Klub témája, helye, időpontja az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

 

„Nyílt nap”

2016. október 25-26. az 1-2. tanórában (1-4. évfolyam)
2016. október 26. az 1-2. tanórában (5-8. évfolyam)

A látogatható tanórák anyaga, helye tanítója a nyílt nap előtti héten, az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőn megtekinthető.

Becsengetés után a foglalkozásokat kérjük, ne zavarják!

 

Családi napok

Advent jegyében (kézműves délelőtt) 2016. december 9.
Fővárosi Nagycirkusz 2017.
   

 

Hajnali és délutáni ügyelet

A hajnali ügyelet 6. 00-tól 7. 30-ig vehető igénybe.
Délutáni ügyelet 16. 00-tól 17. 00-ig vehető igénybe.

 

Kérjük, hogy 17. 00 óráig szíveskedjenek a gyermekeket elvinni!

Napköziből, tanulószobáról csak szülői írásbeli kéréssel lehet 16 óra előtt távozni!

 

Napközi és menza befizetése

2016. augusztus 11. kedd 7.00-17.00
2016. szeptember 13. kedd 7.00-17.00
2016. október 11. kedd 7.00-17.00
2016. november 8. kedd 7.00-17.00
2016. december 13. kedd 7.00-17.00
2017. január 10. kedd 7.00-17.00
2017. február 7. kedd 7.00-17.00
2017. március 7. kedd 7.00-17:00
2017. április 11. kedd 7.00-17:00
2017. május 9. kedd 7.00-17:00
2017. augusztus . kedd 7.00-17:00

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az ebéd befizetés időpontját pontosan tartsák be!

Az iskolával kapcsolatos részletes tudnivalók, információk és hírek az iskola honlapján megtekinthetők: www.kekiskola.hu

 

Eredményes tanévet kívánok!  
   
Budapest, 2016. szeptember 1.  
   
 

Morovikné Fülöp Csilla

 

intézményvezető

.
.
2016.04.12. – Pályázatok

Intézményvezetői pályázat

2012. február 1-től 2016. július 31-ig Tikosné Turi Erzsébet  megbízást kapott a Kék Általános Iskola vezetésére.

2016. április 7-én a Kék Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) állásra az emberi Erőforrások Minisztere pályázati felhívást tett közzé.

A közzétett felhívásra két pályázat érkezett:

Tikosné Turi Erzsébet jelenlegi intézményvezető pályázata

Morovikné Fülöp Csilla jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázata.

A pályázatok itt tekinthetők meg:

Tikosné Turi Erzsébet intézményvezetői pályázata 2016 

Önéletrajz Tikosné Turi Erzsébet

Morovikné Fülöp Csilla

__________________________________

Emberi Erőforrások Minisztere

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kék Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1213 Budapest, Szent László utca 84.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,

 

§         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

§         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

§         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

§         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

§         szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János nyújt, a 06-1-795-8244 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-07-11 , valamint a beosztás megnevezését: Kék Általános Iskola-Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-07-11, valamint a munkakör megnevezését: Kék Általános Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         helyben szokásos módon

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Kék Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. Két további példányt kérünk a KLIK Budapest XXI. Tankerület címére megküldeni (1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megtekintés

 

.
.
.
2015.december 12. Leendő elsősöknek

Kedves Érdeklődő Szülők!

Gyermekük felcseperedett, hamarosan iskolás lesz.

Örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor gyermekük számára iskolát választanak. Szeretnék, ha jól érezné magát, ha kibontakozna, fejlődne az iskolában töltött évek során. Ezért valószínű, hogy az Önök fejében is megfogalmazódtak már hasonló kérdések:

–          Melyik iskolát válasszam?

–          Melyik tagozat lenne számára megfelelő?

–          Iskolát, tagozatot vagy inkább tanítót válasszak?

–          Milyen az iskolai élet Kék Iskolában?

–          Kik lesznek a jövendő elsős tanítók?

A fenti kérdésekre természetesen nem adhatunk választ, de szeretnénk megkönnyíteni a a döntést iskolánk rövid bemutatásával, az iskolában szervezett nyílt napokkal, színes játszóházi programokkal, szülői tájékoztatókkal, beszélgetésekkel.

ISKOLÁNK DIÓHÉJBAN

A Kék Általános Iskola barátságos kis lakótelep és a kertváros találkozásánál, Csepel központjától 6-8 percre, – a 159-es autóbusz végállomásánál – található.

Az iskola családias hangulata, megújult épülete, fajátékokkal felszerelt és növényekkel telepített udvara vonzó lehet minden szülő és gyermek számára.

Pedagógiai célunk

Intézményünk legfontosabb pedagógiai célja a személyiség- és általános alapkészségek sokoldalú kibontakoztatása, fejlesztése, az általános műveltséget megalapozó oktatás, hagyománytisztelő nevelés megvalósítása.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába a komplex személyiségfejlesztést és egyéni adottságokon alapuló képességfejlesztést állítjuk. A tehetséggondozás keretén belül kiemelten foglalkozunk a matematika, és az idegen nyelv iránt fogékony tanulókkal.

Művészeti nevelés

A személyiség fejlődéséhez nélkülözhetetlennek tartjuk az esztétikummal való rendszeres találkozást és a befogadói aktivitáson túl a cselekvő, alkotó, esztétikai értékű aktivitást.

Ezért fontosnak tartjuk a művészeti nevelést, a művészetek pártolását. Az ÁMK kihelyezett alapfokú művészeti képzése (kézműves és színjátszás tanszak), a Fasang Árpád és az Egressy Zeneiskolák képzései (cselló, kürt, zongora, gitár, szolfézs), szabadidős kézműves foglalkozásaink, szakköreink (énekkar, aerobic, néptánc, népi játékok, barkács, kézműves szakkör) lehetőséget adnak tanulóinknak a művészetekkel való megismerkedésre, az önmegvalósításra, a kreativitás, az érzelmi intelligencia fejlesztésére.

Iskola Galériánk méltó helyszíne és műhelye a művészeteknek. Épületünk központi részén elhelyezkedő tágas, világos aulánkban évente több kiállítást rendezünk – szakmai zsűri által kiválasztott – neves alkotók, művészek alkotásaiból. Alkalmanként iskolánk diákjainak alkotásai is kiállításra kerülnek a Galériában.

E tér megemelt, világosítással és hangosítással ellátott színpaddal is rendelkezik, ezért kiváló színtere a különféle kulturális rendezvényeknek, ünnepélyeknek.

Kulturális hagyományaink

Mindennapi iskolai életünk gazdag: hagyományokat ápoló ünnepélyek, hangversenyek, vetélkedők, filmvetítések, színházi előadások, vásárok, könyvtári foglalkozások, a tehetséges tanulók bemutatóit összefogó műsoros rendezvények szövik át.

Ünnepeinken, családi napjainkon a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is szívesen látjuk. Vidám, bensőséges hangulatú találkozások ezek. Erősítik a nyolc évre kovácsolódott közösséget, az összetartozás érzését gyerekben, szülőben egyaránt.

Sport

A sport területén is értékes hagyományokkal, eredményekkel rendelkezünk.

Minden korosztály számára biztosítjuk a mindennapos testedzést. Az igényektől függően többféle sportág közül választhatnak a sport rajongói: röplabda, labdarúgás, karate, lövészet, tánc. Kerületi sportversenyeken, összesített eredményeink alapján a legjobbak között vagyunk. Röplabdásaink – akikkel Börcsök Csaba egykori válogatott edző foglalkozik -, országos versenyeken is kiemelkedő eredményekkel öregbítik iskolánk hírnevét.

Környezettudatos nevelés

Mindennapjainkban meghatározó szerep jut a környezettudatos nevelésnek., melynek több évtizedre visszavezethető múltja van. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulók mindennapos igényévé váljon környezetük tudatos védelme, közvetlen környezetük rendezettségének biztosítása.

Épületünket nagy alapterületű udvar veszi körül. A tágas udvar felszerelései, fajátékai kitűnő lehetőséget nyújtanak a sokszínű játékra. Zöld területeivel, árnyékot adó fáival egészséges környezetet, jó közérzetet biztosít a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. A diákokkal és szüleikkel közösen kialakított virágos felületek egész évben lehetőséget nyújtanak a tapasztalatszerzésre és a különböző munkajellegű tevékenységekre. Környezetvédő tevékenységeink között különös jelentőséggel bír a szelektív hulladékgyűjtés. A „Légy zöldszívű” kampány keretében különböző rendezvények, iskolai tevékenységek segítségével tudatosítjuk diákjainkban, hogy miként lehet helyesen gazdálkodni, környezettudatosan élni a mindennapjainkban.

Tevékenységünk elismeréséül 2012-ben elnyertük az örökös Ökoiskola címet.

OKTATÁSI KÍNÁLATUNK

Olvasástanítás

Elsőseinket szótagoló, diszlexia prevenciós olvasástanítási módszerrel tanítjuk. Az úgynevezett Meixner módszer segítségével a kiemelkedő tehetségű gyermekeket és az esetlegesen kisebb-nagyobb nyelvi hátránnyal indulókat is optimális szintre tudjuk eljuttatni, változatos és játékos módszerekkel. Drámapedagógiai eszközök használatával, kommunikációs képességeik, magabiztosságuk, irodalmi érzékenységük fejlődését is segítjük. Tanulóink haladását logopédus, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus is nyomon követi, és támogatást nyújt az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.

Normál és emelt óraszámú programok között választhatnak iskolánk tanulói, illetve szülei.

Az emelt óraszámú  képzésünkben magasabb óraszámban tanulják a gyerekek a választott tantárgyat. Választható:

  • MATEMATIKA emelt óraszámú oktatás első osztálytól kezdve
  • ANGOL (NÉMET) emelt óraszámú nyelvoktatás
  • INFORMATIKA emelt óraszámú oktatás második osztálytól kezdve.

Tanítóink, tanáraink

Jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető pedagógusok várják gyermekeiket, akik mindent megtesznek azért, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet.

A játékosságot, a fokozatosságot szem előtt tartva megerősítjük gyermekében azokat a képességeket, melyek elengedhetetlenek az eredményes tanuláshoz. A lassabban haladók számára – szakemberek által vezetett – prevenciós foglalkozásokkal segítséget nyújtunk. A tehetséggondozás, kreativitás fejlesztésére is kiemelt gondot fordítanak tanítóink, tanáraink. A tanuláson kívül számos közösségformáló, aktív kikapcsolódást nyújtó programokat (színházlátogatás, könyvtári foglalkozások, kirándulások) is szívesen szerveznek pedagógusaink.

A nevelő-oktatómunkát iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, szükség esetén gyógypedagógus segíti.

Reméljük, hogy rövid bemutatkozásunk felkeltette figyelmét, s ha lehetősége nyílik

 • ellátogat iskolánkba nyílt napjaink valamelyikén,
 • részt vesz gyermeke az Iskolába hívogató játszóház foglalkozásain.

Szeretettel várjuk érdeklődését!

Nyílt napok, játszóházi programok iskolánkban 

Nyílt napjaink, játszóházi programjaink keretében bepillantást nyerhetnek az iskolánkban folyó munkába, a tanórák hangulatába, a gyermekek, szülők megismerkedhetnek a tanító nénikkel.

A nyílt napok keretében 20–20 perces óraszeletek megtekintésére kerül sor a jövendő első osztályos pedagógusoknál, továbbá változó beosztás szerint informatika, sport, angol nyelvi szaktanári bemutatók megtekintésére, majd szülői tájékoztatóra, beszélgetésre is lehetőség nyílik.

Januártól áprilisig – hat alkalommal csütörtökönként 16-17 óráig – vidám játékos játszóházi foglalkozásainkon logikai, sport, drámajáték, kézműves tevékenység keretében kipróbálhatják rátermettségüket az érdeklődő gyerekek.

Nyílt napok 

2016. január 21.  8.00 óra

2016. február 18.  8.00 óra

2016. március 17.  8.00 óra

Játszóház:

2016. január 21. 16 óra

2016. február 04. 16 óra

2016. február 18. 16 óra

2016. március 03. 16 óra

2016. március 17. 16 óra

 

Szeretettel várja jövendő első osztályosait és szüleit a

Kék Általános Iskola!

 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Morovikné Fülöp Csilla intézményvezető-helyettesnél

 a

427-0687-es telefonszámon.

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és végigolvasták iskolai tájékoztatómat.

Budapest, 2015. december 12.

Tikosné Turi Erzsébet

intézményvezető

.
.
2015. szeptember – Diákoldal:
Kedves Gyerekek!

Az alábbi linkre kattintva találjátok meg a 2015-16-os tanév ajánlott felszerelésjegyzéket, a kötelező (ajánlott) irodalom listáját.

Tanszerlista – felszerelésjegyzék 2015-16. felső tagozat

tanszerlista 4.b

TANSZERLISTA 3.c (1)

3. a TANSZERLISTA és olvasmányok (1)

.
.
.
.
2013.02.16. – Szakkörök
Az iskola pedagógusai által tartott tanórán kívüli foglalkozások 2011/2012. II. félév

Felső tagozat

Énekkar: csütörtök – Juhász Istvánné
Középiskolai előkészítők
Magyar – Juhász Istvánné
Matematika – Farkasné Szanyi Mária

Alsó tagozat

Technika – Fehér László
Angol – Németh Mária
Angol – Glückné Daróczi Edit
Angol – Teichter Ágnes

.

 
.
.
.
.
2013.02.15. Hajó
Háromszög pályás modellek:

Exo Expert (elektromos)

Oválpályás modellek:

Mono 1 (elektromos)

Hydro 1 (elektromos)

“M” pályás modellek

FSR-V 3.5ccm (robbanómotoros)


.
.
.
.
.
.

2012.november:
Fogadóórák

Pedagógusok fogadóórái

2012. november 12. (hétfő) 17.00 óra
2013. április 8. (hétfő) 17.00 óra

A tervezett két fogadóórán kívül tanítóink és tanáraink – előzetes időpont egyeztetése után – bármikor készséggel állnak a szülők rendelkezésére.

Igazgató fogadóórája

Minden hónap első hétfőjén 16: 00 órától előzetes időpont egyeztetés alapján.

Időpont egyeztethető: Zaj Magdolna iskolatitkárral a 427-06-87 telefonszámon.

Pedagógus

Tanított tantárgy(ak) / osztályok

Fogadó óra helye

Csatáriné Schneider Mária 1.a. osztály II. emelet 13. (jobb)
Csepregi Dezsőné Matematika, fizika I. emelet 7. (bal)
Dobránné Mátrai Zsuzsanna 2.b osztály II. emelet 30. (jobb)
Farkasné Jávori Ottília Fejlesztő pedagógus II. emelet 19. (jobb)
Farkasné Szanyi Mária Matematika, kémia II. emelet 8 (bal)
Fehér Gábor Földrajz, testnevelés Földszint 11 (jobb)
Fehér László Technika  
Glückné Daróczi Edit Angol, történelem II. emelet 1. (bal)
Hamm Ágnes Könyvtáros Földszint, könyvtár (jobb)
Illyés Gábor 2.a. osztály II. emelet 18. (jobb)
Illyésné Pencz Katalin 4. osztály I. 18. (jobb)
Juhász Istvánné Magyar, Ének II. emelet 3. (bal)
Lukácsné Stéfely Ágnes 1.b, 4. osztály I. emelet 1,b terme
Morovikné Fülöp Csilla 3. osztály I. emelet, tanári szoba
Németh Mária Angol I. emelet 13. (jobb)
Némethné Láng Zsuzsanna Biológia, kémia Földszint 9. (jobb)
Pancsák Erika 3. osztály II. emelet 11. (jobb)
Ruff Mária 1. a. osztály II. emelet 11. (jobb)
Simonné Adók Mária 2.b osztály II. emelet 20 (jobb)
Soproniné Iván Magdolna Történelem, napközi Földszint, napközis t. (jobb)
Szűcsné Ignácz Mária 1. b. osztály II. emelet 13. (jobb)
Tankovics Vilma 4. osztály I. 18. (jobb)
Teichter Ágnes 2, a osztály II. emelet 18. (jobb)
Tikosné Turi Erzsébet 3. osztály I. emelet, igazgatói iroda
Tóth András informatika II. emelet 6. (bal)

 
.
.
2011.
 

 • December, 20 – 2012. Január, 19.  fotókiállítás
 • November, 22. – December, 14.  Szobrászrajz kiállítás
 • Október 18 – November, 15.  Csepel Galéria Egyesület  „Kapu”c. kiállítása
 • Szeptember, 13. – Október, 11.  Textiliparművészek kiállítása
 • Július, 16. – Szeptember, 13. nyári szünet
 • Június, 10. – Június, 16. „Ilyenek voltunk”  fotókiállítás
 • Május, 17.- Június 7.   Várnagy Ildikó Munkácsy-díjas szobrászművész
 • Április, 21. – Április, 26.  Tavaszi szünet
 • Április, 15. – Május, 11.  Block csoport kiállítása
 • Március, 17. – Április, 10.  Kerületi Művészeti Szemle képzőművészet kateg.
 • Február, 15. – Március, 10.  Szobrász tanárok kiállítása (Műv. Szkp.)
 • Január, 25. – Február, 10.   Válogatás a Művészeti Szakközép diákjainak anyagából

.
.